Engelska för lärare: Språkkunskap och språkförmåga, 10 poäng Språklig kommunikation, kommunikationsstrategier och kommunikativ kompetens i skolans 

1250

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via: E-post: a3@hb.se. Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00. Kursansvarig Marie Fahlén. Kontakta studievägledningen. För frågor om antagning, kontakta antagningen.

systematiserade erfarenheter och sina egna värderingar för att påbörja resan från novis till professionell. Progression (A) Fördjupning vs. Examen G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Kursplan för: Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i … Matematik 1a för grundlärare 4-6. i aktuella styrdokument och litteratur redogöra för och reflektera kring undervisningsmodeller och -metoder där kommunikation och problemlösning utgör grunden; Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. NO och teknik för grundlärare åk 4 6 30 hp Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b).

Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare

  1. Nimbus 300
  2. Straffrättsligt ansvar engelska
  3. Handbok for superhjaltar 3
  4. Tips inför videointervju
  5. St arthur
  6. Recipharm acquisition

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7,5 hp. Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II, 7,5 hp - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. Kurser Studiegång och obligatoriska kurser. Termin 1 Svenska för grundlärare F-3 I, 15 hp, GN UVK I: Skolan i samhället, 15 hp, GN Termin 2 Matematik för grundlärare F-3 I, 7,5 hp, GN Engelska för grundlärare F-3, 15 hp, GN Kursen ger grundläggande kunskaper i olika teoribildningar om lärande och utveckling. Teorierna problematiseras och sätts i relation till, för grundlärare 4-6, konkreta undervisningssituationer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: beskriva och jämföra olika teorier om lärande och utveckling samt deras implikationer för undervisning Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (OB 6b) Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger + Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp Att leda kollegialt lärande Som grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 lägger du en viktig grund för lärandet för skolans yngsta elever.

Kursens innehåll Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i engelska och att utveckla deras kompetens som blivande lärare i årskurs 4-6. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk.

Engelska för grundlärare F-3, del 2 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, E0002P Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i engelska i skolår F-3.

Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 52.000+ annonser i  18 dec 2014 Idén om ”kommunikativ kompetens” – dvs. att lyckas kunna kommunicera – ersatte på språkskolor och speciellt bland lärare i engelska.

För Amanda är kreativiteten i skolan viktigast. Amanda Ireman läste grundlärarutbildningen på Malmö universitet och jobbar nu som lärare för en mellanstadieklass på en skola i Lund. Varför valde du att läsa till grundlärare i årskurs 4–6? – Jag var inne på att läsa någon annan utbildning.

Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare

Engelska som universitetsämne handlar förstås till stor del om språkstudier. Men det handlar i lika hög grad om studier av engelskspråkiga kulturer och dess kulturyttringar. Att studera engelska handlar om att skaffa sig de verktyg man behöver för att kunna interagera med omvärlden och för att lägga grunden för fortsatt lärande. Om du har en grundlärarexamen i engelska för yngre åldrar kan du få ämnesbehörighet för årskurserna 4-6 genom att läsa följande kurser: Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6, 7,5 hp. Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7,5 hp. Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II, 7,5 hp - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 vid Örebro universitet ger dig möjlighet till goda ämneskunskaper samt goda kunskaper om bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik, bedömning och betygsättning. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete 2 för grundlärare Fk-3, 15 hp Visar elever mer språklig kompetens än vad som bedöms? - En mixed methods-studie av 112 berättande elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3 Frida Vartiainen och Elin Jakobsson Handledare: Maria Westman 2021-04-06 · Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke. Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik.
Mörkrets hjärta av joseph conrad

Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare, 7,5 hp Engelskt namn: Communicative Competency in English for Classroom Professionals Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare Engelska för grundlärare F-3. efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga i engelska och kan använda det engelska språket visa didaktisk kompetens och muntlig kommunikativ förmåga för att kunna ansvara för en undervisning i de tidigare skolåren, som bedrivs i stort sett uteslutande på engelska självständigt och tillsammans med andra kritiskt granska och motivera val av pedagogiskt material och aktiviteter samt kunna motivera dessa med stöd av senare års Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga i engelska och kan använda det engelska språket Enligt riktlinjer för kursplanen i ämnet engelska ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper.

Språken har samma generella krav på språkfärdighet oavsett var i skolsystemet eleven befinner sig. För engelska i lågstadiet anger kursplanen ett centralt innehåll, men inga kunskapskrav. Engelska för grundlärare F-3 15 hp Matematik för grundlärare F-3 III 7,5p hp Naturvetenskap o teknik eller Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 ledarskap, din kommunikativa kompetens, ditt ämnes- och ämnesdidaktiska kunnande och din förmåga att organisera för lärande?
Swedbank robur small cap usa

Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare


Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare, 7,5 hp. Engelskt namn: Communicative Competency in English for Classroom Professionals. Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare. Kurskod: 6EN044. Högskolepoäng: 7,5.

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II, 7,5 hp KURS: Självständigt arbete för grundlärare F-3 samt 4 5.1.3. Skönlitterära texters roll för interkulturell kommunikativ kompetens..16 5.1.4.


Skar audio 12

Innehåll. - Fritidshemmets kompletterande uppdrag. - Kommunikativ kompetens. - Lek för utveckling och lärande. - Medier, e-lärande och digitala verktyg.

2.4 Några Först och främst ska nämnas de tio engelsklärare som generöst de- lat med sig av  EN1220 Multikontrastiv engelska för lärare, 7,5 högskolepoäng exempel deskriptiv kontra preskriptiv grammatik och kommunikativ kompetens tas upp. Innehåll. - Fritidshemmets kompletterande uppdrag. - Kommunikativ kompetens. - Lek för utveckling och lärande.

Kursen vänder sig till dig som vill bredda din kompetens för att kunna undervisa i bild för årskurs 1-6 i Bild för grundlärare F-6. 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. Kursinformation Termin. egen kunskapsutvecklings skull och för att du ska kunna väcka elevers intresse för att arbeta med bild och visuell kommunikation.

För lärare och lärarstudenter. Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare, 7.5 hp.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna undervisa i engelska utifrån nationella styrdokument. Svenska - Kommunikation och språk I för grundlärare F-3, 7,5 hp Samhällsorienterade ämnen för grundlärare F-3, 15 hp Naturorienterade ämnen och teknik I-II för grundlärare F-3, 15 hp Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK), 7,5hp Engelska för grundlärare F-3, 15 hp Engelska Gy & Vux - Läromedel Hjälp dina elever att utveckla sina språk- och omvärldskunskaper, så att de vill och vågar använda engelska. Genom språket utvecklar vi vår identitet och du som lärare ger eleven meningsfulla sammanhang att utveckla sin kommunikativa förmåga. Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–6 KURS: Självständigt arbete för grundlärare F-3 samt 4–6, 15 hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 FÖRFATTARE: Nikolina Ahnberg EXAMINATOR: Jenny Malmqvist TERMIN: VT18 För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 165 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. För svenska, engelska och matematik krävs minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. 2 U0024P VFU 2, grundlärare F-3 7,5 Förkunskapskrav 3-4 H0035N Lokalsamhället, miljö, kultur och teknik 15 3-4 U0017P Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3 15 Läsperiod Kurskod Kurs Hp Kommentar 1 S0061P Svenska 2 för grundlärare F-3 15 2 E0002P Engelska för grundlärare F-3, del 2 15 Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Förkunskapskrav Godkänt resultat på minst 165 hp inom grundlärarprogrammet varav kursen Självständigt arbete för grundlärare F-3 ska ingå.